Navigácia

                                                                                                                                                              


   V školskom roku 2017/2018 má škola 333 žiakov, ktorí sa učia v 18 triedach. Na I. stupni je 8 a na II.stupni 10 tried . Do školského klubu detí je prihlásených 110 žiakov, ktorí sú rozdelení do štyroch oddelení.

    Na I. stupni v učebných plánoch školského vzdelávacieho programi ISCED I sme voľné hodiny využili na posilnenie vyučovania slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a začíname vyučovať anglický jazyk od 1. ročníka.
       Na II. stupni školy sme v  školskom vzdelávacom programe ISCED II  voľné hodiny využili na posilnenie jazykov a prírodovedných predmetov. Zaviedli sme nové predmety - mediálna výchova, rodina a domácnosť. Škola má odborné učebne na vyučovanie jazykov, technickej výchovy, 2 telocvične, dve počítačové učebne s pripojením na internet a učebne s interaktívnymi tabuľami.
       V záujmovej činnosti majú žiaci školy možnosť vybrať si v ponuke  krúžkov rôzneho zamerania /počítače, floorball, ekologický, turistický, dramatický, folklórny, prváčik a druháčik, redakčný, cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky ,  ... /

      Redakčný krúžok vydáva školský časopis Štvorkoland.

      Žiaci školy každý rok dosahujú pekné výsledky v súťažiach na úrovni okresu, kraja, republiky. Získané ocenenia sú vystavené vo vitrínach na prízemí školy. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je práca v  medzinárodnom environmentálnom projekte Zelená škola, do ktorého sme zapojení už 12 rokov.

 

Riaditeľstvo školy:


Riaditeľka školy                         Mgr. Oľga Zbitovská   

Zástupkyňa pre I. stupeň          Mgr. Anna  Danižíková

Zástupkyňa pre II. stupeň         Mgr. Magda Kováčiková

Výchovná poradkyňa                Mgr.  Miroslava Lehocká

Vedúca školskej jedálne           Irena Bezdedová


     Škola sa ráno pre školský klub otvára o 6.00 hod, pre ostatných žiakov sa otvára o 07:30 hod., 1. vyučovacia hodina začína o 07:50 hod.
Organizácia vyučovania 

1. hodina           07,50    –     08,35       10 minút

2. hodina           08,45    –     09,30       10 minút

3. hodina           09,40   –      10,25       15 minút

4. hodina           10,40    –     11,25       10 minút

5. hodina           11,35    –      12,20         5 minút

6. hodina           12,25   –       13,10      30 minút

7. hodina           13,40   –       14,25     

 

 

 


 

 


 

 

    

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň