Navigácia

Výchovné poradenstvo na škole

 

Výchovná poradkyňa na škole plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí.

Na škole pracuje ako výchovná poradkyňa pani učiteľka Mgr. Miroslava Lehocká.
Konzultačné hodiny:
Štvrtok na základe vzájomnej dohody, prípadne v inom dohodnutom termíne.
 

Žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú začlenení v bežných triedach (integrovaní žiaci), sa venuje špeciálna pedagogička na škole Mgr. Jana Jánošíková.

Konzultačné hodiny na základe vzájomnej dohody.

Duálne vzdelávanie

Všetky najdôležitejšie informácie nájdete na www.hrdinaremesla.sk

Ďaľšie informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na:

Národný projekt Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP".

www.dualnysystem.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania

www.siov.sk

Ponuka učebných miest zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

www.potrebyovp.sk

Systém duálneho vzdelávania

www.faceboo.co/dualnevzdelavanie

 

Poradenské inštitúcie:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici - poskytuje bezplatné psychologické, špeciálno-pedagogické a poradenské služby rodičom, žiakom, študentom, učiteľom, inštitúciám.

Kontakty:
e-mail - ppp_pb@stonline.sk
tel. číslo - 042 432 37 48
adresa - J.A.Komenského 106/2 Považská Bystrica

Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole internátnej - zameriava sa na špeciálnopedagogickú diagnostiku detí s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami správania, s určitými oslabeniami výkonu DOV.

Kontakty:
e-mail - spzaklsk@stonline.sk
tel.číslo - 042 426 14 27 kl.20
fax - 042 432 84 63
adresa - Sídlisko SNP, Podhorská cesta 1653/152 Považská Bystrica

Užitočné linky

Bezplatná internetová poradňa -
           www.drogy.sk/Otazky/index.htm
Droga a ty - www.drogy.sk/day/index.htm
Informačné centrum mladých - www.icm.sk/
Linka detskej istoty - www.unicef.sk/ldi/
Školské výpočtové strediská - www.svsmi.sk/
                                          - www.svslm.sk/
Prehľady stredných škôl na Slovensku - http://vporadenstvo.szm.sk/index.html

 

 

 

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň